Komu je určen denní stacionář

Cílová skupina
 • Osoby s mentálním postižením (primárně lehká a středně těžká mentální retardace – nižší a střední míra podpory) a osoby s kombinovaným postižením od 18 – 60 let.
 • Sociální služba je určena přednostně občanům Nového Jičína; v případě nenaplněné kapacity také ostatním občanům.

U uživatelů denního stacionáře se předpokládá alespoň částečná soběstačnost v hygieně, v základní sebeobsluze a mobilita. 

Službu nejsme schopni poskytnout (negativní vymezení cílové skupiny):
 • Osobám bez mentálního postižení
 • Osobám zcela odkázaným na péči druhé osoby
  (stav vyžadující trvalou osobní asistenci ze strany poskytovatele):
 • Osoby plně imobilní
 • Osoby nesoběstačné v základní sebeobsluze, plně inkontinentní;
 • Osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování zdravotních a ošetřovatelských úkonů – např. osoby s PEG aj.
 • Osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby s dominantní psychiatrickou diagnózou, duševní či mentální poruchou, jejichž chování narušuje kolektivní soužití; osoba ohrožuje sebe či okolí

Jak se stát uživatelem služby:
Uživatelem služby se může stát osoba, která má zájem o poskytování služby denním stacionářem Škola života. V případě zájmu se můžete obrátit na sociálního pracovníka, který Vám rád zodpoví Vaše dotazy telefonicky na čísle 731 943 132, popřípadě písemně na adrese: socialni-pracovnik@skola-zivota.cz a domluví si s Vámi osobní schůzku.

Případní zájemci o službu mohou zasílat své vyplněné žádosti i elektronicky  - sociálnímu pracovníkovi.

Žádost o poskytnutí sociální služby v denním stacionáři. [.pdf]

Průběh osobní schůzky se sociálním pracovníkem:

Zájemce při osobním kontaktu absolvuje prohlídku zařízení s komentovaným výkladem. Sociální pracovník zjišťuje potřeby, přání, cíle, preference a představy Zájemce, zjišťuje, o jaké služby má dotyčný zájem. Veškeré informace průběžně zapisuje do Záznamu z jednání se zájemcem o službu, který je veden v elektronické i písemné podobě a zakládá se do určené složky.
V průběhu jednání se orientuje na potencionálního uživatele služeb a rozhovor vede způsobem, který je pro něho srozumitelný a přijatelný. Pro osoby s obtížemi v komunikaci, které nedokážou dobře vyjádřit svou představu, má připravenou obrázkovou podobu nabídky služeb. V tomto případě je významná spolupráce s rodiči, opatrovníkem nebo rodinnými příslušníky, kteří projevy, komunikační formu (zvláštnosti) svého syna/dcera/opatrovance/blízkého dobře znají. Důležité je rozpoznat, zda je zařízení schopno představy Zájemce naplnit a zajistit mu (i prostřednictvím jiného poskytovatele) všechny požadované služby.
V průběhu procesu jednání se zájemcem je třeba zjistit, zda zájemce spadá do cílové skupiny zařízení. Posouzení, zda Zájemce spadá do cílové skupiny uživatelů zařízení, je založeno na zjištěních získaných především při osobním kontaktu (komunikaci, pozorování) a důležité je rovněž i Vyjádření lékaře.

© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit