Denní stacionář Škola života o.p.s.

(Poslání, předmět, principy, cílová skupina, komu službu neposkytujeme)

Posláním služby:
 • Posláním sociální služby denního stacionáře Škola života, o. p. s. je poskytování ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením s cílem vést je k maximální možné míře samostatnosti s ohledem na jejich specifické potřeby a možnosti rozvoje individuálního potenciálu.
 • Pomáháme uživatelům aktivně prožívat volný čas ve společnosti vrstevníků, při zajištění podpory a pomoci, kterou tito uživatelé vzhledem ke svému věku, nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci potřebují. Služba nabízí širokou škálu vzdělávacích, pracovních a volnočasových aktivit, které napomáhají uživatelům rozvíjet dosažené dovednosti a schopnosti. Uživatelé si v našem stacionáři nachází spoustu přátel a kamarádů a prostřednictvím pracovníků se učí, jak se navzájem podporovat a jak řešit různé životní situace.


Cíle poskytované sociální služby:

 • Uživatel zůstává součástí místního společenství (měřitelnost: statistické vykazování počtu uživatelů a délka využívání sociální služby)
 • Uživatel udrží a rozvíjí své schopnosti, zejména ve vztahu k vlastní osobě (měřitelnost: osobní plány uživatelů)
 • Uživatel má možnost aktivního a smysluplného trávení volného času a je mu poskytován prostor pro společenské, sportovní a kulturní vyžití (měřitelnost: osobní plány uživatelů, záznamy o průběhu poskytované sociální služby, výroční zpráva)


Zásady poskytování služeb ve Škole života o. p. s.:

Naši pracovníci se řídí Etickým kodexem pracovníků, Listinou základních práv a svobod a dalšími platnými zákonnými předpisy.

 • Zásada individuálního přístupu – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli uživatelů při řešení každodenních problémů. Předpokládáme aktivní spolupráci uživatele.
 • Zásada podpory soběstačnosti a rozvoje schopností uživatelů - trvalou tendencí naší organizace je hledání nových cest ke zvyšování úrovně rozumových, pohybových, komunikačních i praktických schopností a dovedností našich uživatelů směřujících k co největší možné míře samostatnosti uživatelů
 • Zásada respektu – respektujeme osobnost i soukromí uživatelů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje uživatelům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli spolupráce. Dodržujeme Etický kodex.
 • Zásada bezpečnosti – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel
 • Zásady podpory v sociálním začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů uživatelů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.
 • Zásada profesionality a týmové spolupráce - základem kvality prováděné služby a podpory je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s odbornými pracovišti, institucemi a zařízeními a bezpečnost poskytované služby; základem provádění služby a podpory je sdílení hodnot a cílů všech pracovníků a jejich týmová práce.

Poděkování našim sponzorům

© Škola života o.p.s. Nový Jičín, Fakultní zařízení Pedagogické fakulty MU
Masarykova univerzitaPedagogická fakulta Masarykovy univerzityAsociace poskytovatelů sociálních služeb

  Přihlásit